Olet täällä

Tietosuoja

GDPR eli lyhenne sanoista General Data Protection Requlation on yleinen EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan keväällä 2016 ja asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Asetus korvaa henkilötietolain ja vaikuttaa siten niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä, joka tulee voimaan myöhemmin.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on turvata kaikkien EU:n kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja muun muassa verkkopalveluissa. Asetuksen merkitys on vaikuttava niin julkisiin organisaatioihin kuin yrityksiin.  

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei ole nähtävissä laillisia perusteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot sähköisessä muodossa esimerkiksi siirrettäessä toiseen järjestelmään tai palveluun.

Pyhäjärven kaupunki tallentaa asiakkaiden tarpeellisia tietoja kunnan rekistereihin. Asiakasrekisterien tiedot voivat olla paperiasiakirjoja tai tallennettuna sähköisesti. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Asetuksen mukainen informaatiovelvoite.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää, että rekisterinpitäjä laatii pitämistään henkilörekistereistään rekisteriselosteen. Tälle sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Pyhäjärven kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tietosuojaselosteita päivitetään. Tietosuoja- ja rekisteriselosteet löydät sivun alaosasta liitteet kohdasta.