Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet
 
SUMU-hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat ja osatyökykyiset sekä pitkään
työmarkkinoiden ulkopuolella olleet henkilöt. SUMU-hankkeen osallistujien kokonaistilannetta kartoitetaan
Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyn avulla. Tavoitteena on osallistujan kokonaistilanteen ylläpitäminen ja/tai kohentaminen
sekä työllisyyden edistäminen monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaan palvelutarpeista lähtevien 
uudenlaisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen tuo kestävän talouden näkökannalta katsottuna säästöjä.
 
SUMU-hanke Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantaminen Toteutumisaika: 1.3.2017 – 29.2.2020 
Hakija ja hallinnoija: Pyhäjärven kaupunki Haettu rahoitus: 299 325e, josta ESR:n osuus 80% ja hakijan osuus 20%. 
 
Yhteystiedot
SUMU-hankkeen työntekijät 040 350 7192 / 040 351 5192.
 
Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö
 
Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa erittäin potentiaalisen 
toimikentän eri toimialojen tuotannolliselle-, tuotekehitys-ja testaustoiminnalle. Infrastruktuuri pitää sisällään erilaisia 
tiloja eri syvyyksillä (1400 metriin asti) ja noin sadan kilometrin mittaisen tunneliverkoston. Alueellisesti yhdeksi 
merkittäväksi ja kansainvälistyväksi kasvupotentiaaliksi on tunnistettu erikoiskasvien (esimerkiksi luonnonperäiset kasvit) 
tuottaminen ja tuotteistaminen uudenlaisilla teknologioilla ja uudenlaisessa tuotantoympäristössä. Erikoiskasveja jatkojalostavien, 
eri teollisuuden alojen vaikeutena on ollut kasviperäisten raaka-aineiden saanti ympärivuotisesti ja myös raaka-aineiden suuret 
laatuvaihtelut sääolosuhteiden takia.
 
Hankkeessa uutena innovaationa yhdistetään kaivostilat ja kasvintuotanto siihen liittyvine teknologioineen. Kasvituotanto
kaivostiloissa toteutetaan hydroponisella tuotantoteknologialla yhdistettynä automatisoituun valaistukseen ja olosuhteiden
hallintaan. Hankkeessa perustetaan tuotantoympäristö (sis. tuotantotila, laitteet, tuotantoteknologia), jossa voidaan testata
kasvien tuotantomahdollisuuksia, optimoida niiden tuotantokonseptit sekä kehittää tuotteistamisprosessia.
 
Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Euroopan Unionin Aluekehitysrahastosta (70 %) hankeajalle 2.1.2017-31.12.2018. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 483 540 euroa.
 
Hankkeen päätoteuttajana toimii Pyhäjärven Kehitys Oy ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus. Hanke on osa laajempaa
hankekokonaisuutta, johon kuuluu myös Luonnonvarakeskuksen Kasvintuotantoa kaivoksessa -hanke, joka on saanut
Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovatiiviset kokeilut (AIKO) rahoitusta.
 
Lisätiedot
Projektipäällikkö Juha Keski-Rauska, Pyhäjärven Kehitys Oy
p. 040 193 2126, juha.keski-rauska(at)pyhajarvi.fi
 
Kehittämispäällikkö, FT, Elina Virtanen, Luonnonvarakeskus
p. 029 532 6646, elina.virtanen(at)luke.fi
 
Kaivos Energiavarastona -hanke
 
Hankkeen toteuttaja:
1.1.2016-30.9.2017, Pyhäjärven Kehitys Oy
 
Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia
eri toimialojen tuotannolliselle, tuotekehitys ja testaustoiminnalle. Kaivos on ilmoittanut kaivostoiminnan loppuvan vuonna
2019. Alueella on varauduttava rakennemuutokseen ja mahdollistaa kaivoksen tilojen hyödyntäminen kaivostoiminnan lakattua.
 
Mikäli uusiutuvan energian tuotannon (erityisesti aurinko ja tuuli) kapasiteettia lisätään tulevaisuudessa, tulee kustannustehokkaan 
ja huoltovarman säätösähkön tarve kasvamaan.  Pumppuvoima on ainoa tunnettu kaupallisesti merkittävä sähkön varastointi-
tekniikka. Pumppuvoimalaitos soveltuu teknisesti Pyhäsalmen kaivokseen ja 1400 metrin syvyyttä ja olemassa olevaa
infrastruktuuria voidaan tehokkaasti käyttää hyödyksi.
 
Hankkeessa selvitetään Suomen sähköntuotantojärjestelmään optimoidun tulevaisuuden laitoskonseptin toimintamalli, yksikkökoko
ja toteuttamiskustannukset. Hankkeen avulla saadaan riittävä tieto pumppuvoimalaitoksen investoinnin kannattavuudesta hankkeen
jatkamiseksi kaupallisesti tulevaisuudessa. Hankkeeseen on myönnetty yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta (70 %) ja
hankeaika on 1.1.2016-30.9.2017. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa ulkopuolista asiantuntemusta
mm. liittyen laitoksen rakentamisen tekniikkaan.