Leppämäen tuulivoiman osayleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Leppämäen alueelle tuulivoima osayleiskaavan.

Kaavaprosessi on vireilletulovaiheessa.

Tältä sivulta löytyy informaatio ja käsittely/nähtävilläolomateriaalit koko kaavaprosessin ajan.

Info Leppämäen tuulivoiman yleiskaavasta:

Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin Leppämäen alueelle. Suunnittelualueen koko on noin 1050 ha.
Hankkeessa suunnitellaan kokonaisuudessaan enintään 6 tuulivoimalaa. Sähkönsiirron osalta tutkitaan ensijaisena vaihtoehtona johdonvarsiliityntänä hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan Elenian 110 KW linjaan.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan maksimissaan 300 m korkuisina.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat, laadittavat selvitykset, miten tehdään vaikutusten arviointi, osallistuminen ja tiedottaminen kaavahankkeessa sekä aikataulu kaavoitukselle.
Kaupunki laatii prosessissa Leppämäen alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, joka toimii alueelle rakennettavan tuulivoiman perustana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena. Ely-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
Kaavoituksen aikataulutavoitteena on kaavaluonnoksen käsittely alkuvuodesta 2023 ja kaavaehdotuksen käsittely kesällä 2023 ja hyväksyminen loppuvuodesta 2023.
linkki YVA asiakirjoihin: ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA
YVA: yleisötilaisuus pidettiin 14.9.2022. Tilaisuuden muistio on liitetiedostoissa.
Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely)
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.
Hanke on valmisteluvaiheen (luonnos) toimielinkäsittelyssä 13.6.2023 teknisessä lautakunnassa.
Valmisteluvaiheen asiakirjat on lisätty sivun valikon asiakirjoihin.