Olet täällä

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsensa hoidon järjestämiseksi  kunnallinen varhaiskasvatus, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:lta.

Kotihoidon tuki
Tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja (esim.  yksitynen päiväkoti).Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Kotihoidontuen kuntalisä
Pyhäjärvellä maksetaan kotihoidontuen kuntalisää, jonka ehdot perustuvat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidontukea koskevaan lakiin (1128/96) Maksatusperusteista päättää vuosittain kaupunginvaltuusto. Pyhäjärven kaupunki on on tehnyt  Kansaneläkeaitoksen kanssa sen maksamisesta perheille sopimuksen ajalle 1.1.- 31.12.2018.
Kuntalisää perheet voivat hakea kotihoidon tuen hakemuksen yhteydessä KELA:sta. 

Kuntalisän maksamisen ehdot: 

  • lapsen hoitajan osalta, että lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea, hoitaa vanhempi
  • lapsen ikää koskien, että kotihoidon tuessa kuntalisä maksetaan nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta
  • muita ehtoja - perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavaista lapsista maksetaan kotihoidon tukea  
                        -  lasten kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa
  • tuki maksetaan lasten iän mukaisest alle 3 vuotta olevasta lapsesta lasten kotihoidontuen lakisääteisen osan (hoitoraha) korotuksena 150 €/kk 

Lasten yksityisen hoidon tuki
Tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityisen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.
 

Isyysrahajakso
Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa ei ole oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa isyysrahajakson aikana.
Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta ilmoitetaan  muutoslomakkeella lapsen hoitopaikaan ja varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysrahajakson suunniteltua alkamista. Muutosilmoitukseen on liitettävä Kelan päätös isyysrahakaudesta.
Päivähoidosta ei peritä maksua siltä ajalta, kun hän on kotona isyysrahajaksolla. Lapsen päivähoitoidon kuukausimaksua alennetaan poissaoloa vastaavasti.
Päivähoidon maksuttomuus ei koske muita päivähoidossa olevia sisaruksia.