Itämäen tuulivoiman osayleiskaava

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee enimmillään 35 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Itämäen alueelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Itämäen tuulivoima-puisto kattaa noin 3800 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen ja muutaman muun metsätaloutta yritystoimintana harjoittavan yrityksen maille.

Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa yhteismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) liitetään ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa YVA-selostus liitetään kaavan valmisteluaineistoon. Menettelyn tuotteena syntyy osayleiskaava ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.

Kaupunki toimii prosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemisten lisäksi myös YVA-kuulemiset. Yhteismenettely on sovittu 16.3.2021 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.

OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.

Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 14.6.2021.

Kaavahankkeen ehdotusvaiheen käsittely oli kaupunginhallituksessa 17.4.2023 ja oli nähtävillä 3.5 - 1.6.2023 välisen ajan.

Ehdotusvaiheen 1 yleisötilaisuus pidettiin 17.5.2023 klo 17.00 - 19.00 välisenä aikana Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa ja Teams yhteydellä.

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Itämäen tuulivoiman osayleiskaavan vaiheen 1 pvm. 25.9.2023. Vahvistetun kaavan materiaali on sivustolla nähtävissä.

Kaavan suunnittelutyö jatkuu vaiheen 2 osalta. Tällä hankesivulla tulee olemaan vaiheen 2 eteneminen ja materiaalit, kunhan valmistelutyö etenee.