Uposenmäen tuulivoiman osayleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Uposenmäen alueelle tuulivoima osayleiskaavan.

Kaavaprosessi on vireilletulovaiheessa.

Tältä sivulta löytyy informaatio ja käsittely/nähtävilläolomateriaalit koko kaavaprosessin ajan.

Info Uposenmäen tuulivoiman yleiskaavasta:

Infinenergies Finland Oy suunnittelee enimmillään 21 tuulivoimalan tuuli-voimapuistoa Pyhäjärven Uposenmäen alueelle. Suunnittelualue on kooltaan noin 2200 ha.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Tuuli-voimalat suunnitellaan toteutettaviksi 6-10 MW tehoisina.
Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuuli-voimapuiston rakentamiselle.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa erillismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) nähtävilläolon aaikana yhteysviranomainen laittaa nähtäville ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman. Valmisteluvaiheessa YVA-selostus on nähtävillä yhtä aikaa kaavaluonnoksen kanssa. Menettelyn tuotteena syntyy osayleiskaava ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
Kaupunki toimii yleiskaavaprosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa YVA prosessin. Erillismenettely on sovittu 27.1.2023 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.
OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.
Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 8.2.2023
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 22.8.2023 ja asetetaan nähtäville 6.9 - 6.10.2023 väliseksi ajaksi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma YVA-ohjelma tulee samanaikaisesti nähtäville ympäristo.fi sivustolle (ELY-keskus).