Nurmesnevan tuulivoiman osayleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Nurmesnevan alueelle tuulivoima osayleiskaavan.

Kaavaprosessi on valmisteluvaiheessa.

Tältä sivulta löytyy informaatio ja käsittely/nähtävilläolon materiaalit koko kaavaprosessin ajan.

 

Info Nurmesnevan tuulivoiman yleiskaavasta:

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin ja Kärsämäen kunnan Riitamaan-Nurmesnevan alueelle.

Hankkeessa suunnitellaan kokonaisuudessaan enintään 53 tuulivoimalaa, joista noin 17 sijoittuu Nurmesnevan alueelle, Pyhäjärven kaupungissa. Sähkönsiirron osalta tutkitaan ensijaisena vaihtoehtona uuden voimajohdon rakentamista Pysäysperän sähköasemalle Haapajärvellä.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 6-10 MW tehoisina napakorkeuden ollessa enintään 300 metriä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat, laadittavat selvitykset, miten tehdään vaikutusten arviointi, osallistuminen ja tiedottaminen kaavahankkeessa sekä aikataulu kaavoitukselle.
Kaupunki laatii prosessissa Nurmesnevan alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, joka toimii alueelle rakennettavan tuulivoiman perustana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena. Ely-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
 
Kaavaprosessin aikataulun tavoite on, että kaava etenee luonnosvaiheeseen kesällä 2023 ja ehdotusvaiheeseen loppuvuonna 2023. Kaavan hyväksyminen alkuvuodesta 2025.
 
OAS ja YVA:n arviointiohjelma olivat nähtävillä 25.10 - 26.11.2022 välisen ajan.
 
Hankkeessa järjestettiin 10.11.2022 klo 17.00–19.00 Pyhäjärven kaupungin, Kärsämäen kunnan ja Poh-jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa esiteltiin molempien kuntien OAS:t ja Riitamaa-Nurmesnevan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). Tilaisuus pidettiin Frosteruksen koululla Kärsämäellä.
 
Tekninen lautakunta käsitteli kaavan 21.5.2024 ja asettaa luonnosaineiston nähtäville.
 

Osana tuulivoimaosayleiskaavojen laadintaa järjestetään kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuus to 15.8. Frosteruksen koululla Kärsämäellä (lisäksi Teams-osallistumismahdollisuus). Kahvitarjoilu klo 16.30, tilaisuus klo 17–19. Tilaisuudessa esitellään Kärsämäen Riitamaan ja Pyhäjärven Nurmesnevan kaavaluonnoksia.

 

Kaavaluonnokset ja yleisötilaisuuden Teams-osallistumislinkki:

(tulee tähän myöhemmin)

YVA-selostus tulee nähtäville kaavaluonnoksia myöhemmin, ensi syksynä. Ennen YVA-selostuksen nähtäville tuloa täydennetään vielä osana hanketta tehtäviä linnustoselvityksiä ja -arvioita kuluvan kesän aikana.