Du är här

Förskoleundervisning

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ordna förskoleundervisning. På grund av skyldigheten att delta i grundläggande utbildning bör barnet delta i förskoleundervisning eller annan motsvarande verksamhet året innan läroplikten inleds. Förskoleundervisningen är avgiftsfri för deltagarna. Barnets målsman bör se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet som uppnår målen för förskoleundervisningen.
Om målen för grundläggande utbildning inte inom nio år kan nås på grund av barnets funktionshinder eller sjukdom, inleds läroplikten det år barnet fyller sex år, och räcker 11 år. Ett barn med förlängd läroplikt ska delta i förskoleundervisning det år då läroplikten inleds. Ett barn med förlängd läroplikt har rätt att få förskoleundervisning det år barnet uppnår fem års ålder.

Den av Utbildningsstyrelsen godkända nationella läroplanen för förskoleundervisningen styr planeringen av innehållet i förskoleundervisningen och ligger till grund för lokala läroplaner. Utbildningsstyrelsens grunder för förskoleundervisningens läroplan anger målen för förskoleundervisningen.

I Pyhäjärvi ges förskoleundervisning i grundskolorna. I Emolahti och Rannankylä koulu fungerar förskolegrupperna i samband med årskurserna 1 – 2. I Ikosen och Ruotasen koulu har förskolan egna grupper.

Transport
Ett barn som deltar i förskoleundervisning har rätt till avgiftsfri transport eller tillräckligt bidrag för transport eller ledsagande av barnet om resan överstiger fem kilometer eller om resan är för svår, ansträngande eller farlig för barnet.
I Pyhäjärvi är grund- och förskoleverksamheten organiserad enligt Grundskolelagen 32 §. Dessutom arrangerar Pyhäjärvi stad transport för de elever i förskolan och den grundläggande utbildningens årsklasser 1 – 3, vars skolresa överstiger 3  – 5 km.