Du är här

Dataskydd

GDPR, förkortningen för General Data Protection Requlation, är en allmän EU-förordning om dataskydd, som trädde i kraft våren 2016, och tillämpas från och med den 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen och påverkar således både den offentliga och den privata sektorn. Dataskyddsförordningen kompletteras och förtydligas enligt nationell lagstiftning, som kommer att träda i kraft i ett senare skede.

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda alla EU-medborgares personuppgifter, bland annat i anknytning till nättjänster. Regleringens betydelse är betydande både för offentliga organisationer och företag. .
En registrerad person har rätt att begära avlägsnande av hens personuppgifter om behandlingen av uppgifter inte längre är nödvändig eller det inte finns någon berättigad orsak till behandlingen. Dessutom har den registrerade rätten att få tillgång till information om sig själv i elektronisk form, till exempel i samband med överföring av information till ett annat system eller en tjänst.
Pyhäjärvi stad lagrar sina kunders nödvändiga information i de kommunala registren. Kunduppgifterna kan bestå av pappersdokument eller vara elektroniskt lagrade. Informationen används för att uppfylla en persons rättigheter och skyldigheter. Personuppgifter är konfidentiella och kan inte lämnas ut till tredje part om det inte föreligger laglig grund för det.
Upplysningskrav enligt förordningen.

Enligt personuppgiftslagen måste du informeras om dina personuppgifter är inskrivna i ett personligt register. Dessutom ska den registrerade informeras om syftet med behandlingen av personuppgifter, vilken information som regelbundet överlåts och om den registrerades rättigheter.
Personuppgiftslagen (523/1999) föreskriver att den registeransvarige etablerar ett register över lagrade personuppgifter. Den här sidan sammanfattar en del av Pyhäjärvi stads integritets- och sekretessföreskrifter i enlighet med personuppgiftslagen. Varje bransch är ansvarig för att deras egna föreskrifter är korrekta och aktuella. Sekretessföreskrifterna uppdateras. För dataskydds- och säkerhetsföreskrifter, se bilagorna längst ner på sidan.