Olet täällä

Varhaiskasvatussuunnitelma

Vasu-ketju: valtio - kunta-  lapsen hoitopaikka - lapsen vasu

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Pyhäjärven kaupunki on ottanut 1.8.2017 käyttöön valtakunnallisten perusteiden mukaisesti laaditun kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman, sivistyslautakunta 23.5.2017 § 9. Suunnitelma on suomenkielinen.
Suunnitelman mukaisesti varhaiskasvatus toimii osana Pyhäjärven kaupungin sivistyspalveluja ja järjestää varhaiskasvatuslain
mukaista tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille.
Varhaiskasvatussuunnitelma koskee kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä Pyhäjärvellä.

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta työstettiin monitasoisena yhteistyöprosessina, johon osallistuivat varhaiskasvatuksessa olevat lapset, heidän vanhempansa yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Suunnitelman työstämisessä käytettiin asiakaskaskyselyjä ja teematyöpajoja. Kehittäjätyöryhmä järjesti teematyöpajoja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, esiopetukselle, lasten ja perheiden kanssa toimijoille ja esimiehille. Suunnitelman laadinnassa on huomioitu Pyhäjärven kaupungin omat ja  PPKY Selänteen strategiset linjaukset kuntalaisten hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Varhaiskasvatussuunitelmassa on huomioitu useiden toimijatahojen rinnakkainen työskentely lapsen ja hänen perheensä kanssa sekä toimijoiden työskentelytapojen yhteensovittaminen uudistuvan varhaiskasvatuksen kanssa.

Kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti otetaan käyttöön uudistettu lapsikohtainen varhaiskasvatusssuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet.

  •  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen huoltajien kanssa
  •  Suunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa
  •  Tarvittaessa suunnitelmassa huomioidaan lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteteuttaminen, jossa huomiodaan monialainen yhteistyö
  •  Suunnitelmien toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa

Hoitopaikkojen lapsiryhmien toiminnan suunnittelussa ja toimintaympäristöjen kehittämisessä huomioidaan lasten varhaiskasvatusuunnitelmien mukaiset tavoitteet.
Suunnitelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten turvaamiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan osallistunut työryhmä totetuttaa vuosittaista itsearviointia kunnallisen varhaiskasvatukssuunnitelman toteutumisesta. Lisäksi osallistutaan ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen valtakunalliseen arviointiin KARVI:n kautta.

Pyhäjärvellä varhaiskasvatus siirtyi vuoden 2016 alusta kaupungin sivistystoimen palveluksi PPKY Selänteestä. Siirtoon liittynyttä palvelujen kehittämistä ja yhteensovittamista jatketaan 1.8.2017 käyttöönotetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, asiakaslähtöistä toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osallisuutta ja osaamista toimintamallien päivittämiseksi ja työskentelytapojen uudistamiseksi kehitetään koulutuksen keinoin. 

Pyhäjärven varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisen LOISTO -verkostossa, jonka kautta koordinoidaan varhaiskasvatuksen alueellista kehitystyötä, ja sillä on yhteys muihin lapsi- ja perhepalveluiden valtionavustuksin tuettuihin kehityshankkeisiin. Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämistyötä koordinoi varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Pyhäjärven varhaiskasvatussuunnitelman esittely linkki