Olet täällä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

VARHAISKASVATUKSEN HAKUAIKA JA HAKEMUS

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus huoltajien niin valitessa saada kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen hoidon tarpeen mukaan.
Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa,
on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. 
Työn tai opiskelun takia tapahtuva yllättävä muutto toiseen kuntaan oikeuttaa hakemaan paikkaa nopeutetussa menettelyssä (2 viikon hakuaika). 
Jos lapsi on jo varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen tarve vanhemman työnsaannin tai opiskelupaikan saamisen vuoksi ennakoimattomasti laajenee, järjestetään lapselle laajempi varhaiskasvatus välittömästi. 


 

Varhaiskasvatushakemuksen täyttäminen ja tietojen täydentäminen
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan  ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta linkki. Hakemuksen tekee lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.
Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta varhaiskasvatukseen, hän voi tulostaa ja täyttää Hoitopaikkaa voi hakea myös paperisella  hakemuslomakkeella. Hakemuskaavakkeen voi tulostaa täytettäväksi tästä.  
Hakemuskaavakkeita on saatavilla myös varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Paperihakemukset tulee palauttaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon, posti- ja käyntiosoite Ollintie 26  86800 PYHÄSALMI.
Tarvittaessa toimitettua hakemusta voi tarkentaa tai täydentää (hakemuksen täydentävät liitteet) ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

Perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä varhaiskasvatuspaikkaa, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus varhaiskasvatusyksiköissä vapaina oleville paikoille. Tilapäinen hoito on satunnaista, ja hoitosuhde voi kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää. Hakemuksen tilapäistä hoitoa varten voi tehdä paperisella hakemuslomakkeella, joka palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Osallistuminen tilapäishoitoon ei poista perheelle maksettavaa kotihoidon tukea. 

Hakemukseen tarvittavat liitteet 
Huoltaja itse voi lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa hakiessaan halutessaan liittää erilaisia lausuntoja hakemukseensa oma-aloitteisesti, jos katsoo niiden edistävän asiaa. Kokoaikaisen ja säädettyä laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä on huoltajan myös pyydettäessä annettava hakemuksen liitteeksi erillinen selvitys. Molempia samassa taloudessa asuvia huoltajia pyydetään hakemisen yhteydessä tarvittaessa esittämään todistus  vuorotyöstä tai opiskelusta. Hakemuksen lisäksi tarvitaan asiakasmaksun määrittämiseksi tuloselvitys liitteineen, jotka toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Katso tarkemmin kohdasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.
 

Hakemuksen käsittely varhaiskasvatuksen palvelutoimisossa 
Kun hakemus on  saapunut varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon, varhaiskasvatuksen ohjaaja rekisteröi  hakemuksen  varhaiskasvatuksen asiakkaiden palvelujärjestelmään. 
Hakemuksen perumisesta on hakijan ilmoitettava varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Mikäli hoidon aloitusajankohta muuttuu/siirtyy, on hakijan peruttava aiemmin toimitettu hakemus ja tehtävä uusi hakemus. 
Hakemuksen palvelun järjestäjälle säädetty käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen. Varhaiskasvatuksen ohjaaja ottaa hoitojärjestelyihin liittyen asiakkaaseen yhteyttä ennen hakemukseen merkittyä varhaiskasvatuksen aloitusajankohtaa.
Mikäli perhe ei tarvitse hoitopaikkaa huoltajien työn tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti neljän kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa  tarjolla olevien varhaiskasvatusikäisten palveluvaihtoehdoista neuvotellen.

Päätökset ja paikan vastaanottaminen
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemuksen mukaisesti, kuitenkin enintään esiopetuksen alkuun saakka. Päätöksen varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä ja lapsen hoitopaikkasijoituksesta tekee varhaiskasvatuksen  viranomainen. Päätös lähetetään perheelle kirjallisesti. Toiselta paikkakunnalta muuttava perhe saa hoitoon ottopäätöksen, kun perheellä on kotiosoite Pyhäjärvellä.
 

Entä jos et otakaan tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan
Varhaiskasvatushakemuksessa tiedustellaan huoltajien toiveita hoitopaikasta. Jos huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa, tulee heidän ilmoittaa peruminen mahdollisimman pian ennen hoidontarpeen alkamista. Halutessaan huoltajat voivat jäädä jonottamaan toista hoitopaikka, vaikka ottavatkin tarjotun hoitopaikan vastaan. Hoitopaikan vastaanottaminen perutaan palvelusivuilta tulostettavalla muutostietolomakkeella linkki  . Paperisia muutolomakkeita on saatavana varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta. Muutoslomake palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa 
Ennen hoitosuhteen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon hoitopaikkassa. Lapsi ja vanhempi tutustuvat hoitopaikkaaan, hoitajiin, tiloihin ja muihin lapsiin.Tutustumisjakso on pohja yhteistyöhön ja alkaa vastuuaikuisen yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta.
 

Muutokset varhaiskasvatuksen tarpeessa ja asiakasmaksujen määräytymisperusteissa  
Varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja asiakasmaksuihin vaikuttavat muutokset hoitosuhteen voimassa ollessa ilmoitetaan kirjallisesti palvelusivuilta tulostettavalla muutostietolomakkeella linkki.Ilmoituksen huoltajat toimittavat  varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hoitosuhteen kestäessä voi olla ajallisesti perättäisiä hoitosopimuksia ilman että hoitosuhde katkeaa. 
 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto
Kun lapsella on paikka varhaiskasvatuksessa, ja lapsen huoltaja haluaa hakea siirtoa toiseen hoitopaikkaan, haetaan siirtoa paperisella siirtolomakkeella. Siirtohakemus palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hakemuksiin perustuvia siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Useimmiten siirrot toteutetaan elokuussa varhaiskasvatuksen toimintavuoden alusta.
 

Hoitopaikan irtisanominen
Toistaiseksi voimassa oleva hoitosuhde päättyy vain kirjalliseen hoitopaikan irtisanomiseen. Lomake toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Irtisanoutuminen päivähoitopaikasta (pdf).
Hoitopaikan irtisanominen lopettaa  hoitosuhteen, ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdolliset aikaisemmin jätetyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat. Uutta, myöhemmin alkavaa hoitosuhdetta varten on huoltajan tehtävä uusi hakemus. Määräaikaiseksi vahvistettu hoitosuhde päättyy päätöksen määräpäivänä.
Asiakasperheen tulee ilmoittaa hoitopaikan irtisanomisen yhteydessä lapsen hoitopaikkaan viimeinen hoitopäivä.

 

Henkilötietojen käsittely
Varhaiskasvatuksen ohjaaja  toimii varhaiskasvatuksen henkilörekisterin vastuuhenkilönä. Rekistriselosteet ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 

Tietosuojaseloste