Olet täällä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

VARHAISKASVATUKSEN HAKUAIKA JA HAKEMUS

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus huoltajien niin valitessa saada kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen hoidon tarpeen mukaan. Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Hakemus on voimassa yhden vuoden.

Mikäli lapselle tarvitaan hoitopaikkaa pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelunpaikan saamisesta johtuen. Tällöin hoitopaikka järjestetään 14 vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä. 
Työn tai opiskelun takia tapahtuva yllättävä muutto toiseen kuntaan oikeuttaa hakemaan paikkaa nopeutetussa menettelyssä (2 viikon hakuaika). 
Jos lapsi on jo varhaiskasvatuksessa, ja varhaiskasvatuksen tarve vanhemman työnsaannin tai opiskelupaikan saamisen vuoksi ennakoimattomasti laajenee, järjestetään lapselle laajempi varhaiskasvatus välittömästi.

Perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä varhaiskasvatuspaikkaa, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus varhaiskasvatusyksiköissä vapaina oleville paikoille. Tilapäinen hoito on satunnaista, ja hoitosuhde kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää. Osallistuminen tilapäishoitoon ei poista perheelle maksettavaa kotihoidontukea. 


 

Varhaiskasvatushakemuksen täyttäminen ja tietojen täydentäminen
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan  ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta linkki. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksen tekee lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.
Hakemuksen tilapäistä hoitoa varten voi tehdä ainoastaan paperisella hakemuslomakkeella. Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta varhaiskasvatukseen, hän voi käyttää hoitopaikan hakemiseen paperista hakemuslomaketta. Hakemuskaavakkeen voi tulostaa täytettäväksi tästä.  
Hakemuskaavakkeita on saatavilla myös varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Paperihakemukset tulee palauttaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon, posti- ja käyntiosoite Ollintie 26  86800 PYHÄSALMI.
Tarvittaessa toimitettua hakemusta voi tarkentaa tai täydentää (hakemuksen täydentävät liitteet) ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. 

Hakemukseen tarvittavat liitteet 
Huoltaja itse voi lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa hakiessaan halutessaan liittää erilaisia lausuntoja hakemukseensa oma-aloitteisesti, jos katsoo niiden edistävän asiaa. Hakemuksen liitteet toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
Hakemuksen lisäksi tarvitaan asiakasmaksun määrittämiseksi tuloselvitys liitteineen, jotka toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Katso tarkemmin kohdasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

 

Hakemuksen käsittely varhaiskasvatuksen palvelutoimisossa 
Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhteistyössä huoltajan kanssa tarjolla olevista varhaiskatusikäisten palvelujen vaihtoehdoista neuvotellen. Varhaiskasvatuksen palveluohajuksesta ollaan yhteydessä hakemuksen jättäneeseen huoltajaan, kun hakemus on  saapunut varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hoitopaikkaa järjesteltäessä huoltajilta voidaan tarvittaessa pyytää selvitystä kokoaikaisen ja säädettyä laajemman varhaiskasvatuksen edellytyksistä, vuorotyöstä tai opiskelusta.
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa kartoitetaan sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat, ja sijoittelussa huomioidaan perheen hoitopaikkaa koskeva toiveet mahdollisuuksien mukaan. 
Hakemuksen perumisesta on hakijan ilmoitettava varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Mikäli hoidon aloitusajankohta muuttuu/siirtyy, on hakijan peruttava aiemmin toimitettu hakemus ja tehtävä uusi hakemus. 
Palvelun järjestäjälle säädetty hakemuksen käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen.  
Mikäli perhe ei tarvitse hoitopaikkaa huoltajien työn tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti neljän kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.

Päätökset ja paikan vastaanottaminen
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemuksen mukaisesti, kuitenkin enintään esiopetuksen alkuun saakka. Palveluohjauksessa tehdään päätökset varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä yhteistyössä päiväkodinjohtajien kanssa.
Päätös lähetetään perheelle kirjallisesti. Toiselta paikkakunnalta muuttava perhe saa hoitoon ottopäätöksen, kun perheellä on kotiosoite Pyhäjärvellä.
Lapsen huoltajat voivat perua lapsensa hoitopaikan muutostietolomakkeella. Paperisia muutoslomakkeita on saatavana varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Muutoslomake palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa 
Lapsella ja hänen huoltajallaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen hoitosuhteen alusta lähtien. Sijoituspäätökset tehdään hyvissä ajoin, jotta perheillä on mahdollisuus riittävään tutustumisjaksoon ennen hoidon alkamista.
Lapsen hoitopaikan henkilöstö tukee sekä lasta että hänen perhettään varhaiskasvatuksen alkaessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä. Yhteistyö alkaa hoitopaikan yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta.

 

Muutokset varhaiskasvatuksen tarpeessa ja asiakasmaksujen määräytymisperusteissa  
Varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja asiakasmaksuihin vaikuttavat muutokset hoitosuhteen voimassa ollessa ilmoitetaan kirjallisesti palvelusivuilta tulostettavalla muutostietolomakkeella linkki. Ilmoituksen huoltajat toimittavat  varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hoitosuhteen kestäessä voi olla ajallisesti perättäisiä hoitosopimuksia ilman että hoitosuhde katkeaa. 
 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto
Kun lapsella on paikka varhaiskasvatuksessa, ja lapsen huoltaja haluaa hakea siirtoa toiseen hoitopaikkaan, haetaan siirtoa paperisella siirtolomakkeella. Siirtohakemus palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hakemuksiin perustuvia siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Useimmiten siirrot toteutetaan elokuussa varhaiskasvatuksen toimintavuoden alusta.
 

Hoitopaikan irtisanominen
Toistaiseksi voimassa oleva hoitosuhde päättyy vain kirjalliseen hoitopaikan irtisanomiseen. Lomake toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Irtisanoutuminen päivähoitopaikasta (pdf).
Hoitopaikan irtisanominen lopettaa  hoitosuhteen, ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdolliset aikaisemmin jätetyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat. Uutta, myöhemmin alkavaa hoitosuhdetta varten on huoltajan tehtävä uusi hakemus. Määräaikaiseksi vahvistettu hoitosuhde päättyy päätöksen määräpäivänä.
Asiakasperheen tulee ilmoittaa hoitopaikan irtisanomisen yhteydessä lapsen hoitopaikkaan viimeinen hoitopäivä.

 

Henkilötietojen käsittely
Varhaiskasvatuksen ohjaaja  toimii varhaiskasvatuksen henkilörekisterin vastuuhenkilönä. Rekistriselosteet ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 

Tietosuojaseloste