Olet täällä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Tiivistelmä varhaiskasvatuspaikan hakemisesta

 

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatushakemuksen täyttäminen ja tietojen täydentäminen
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. 
Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksen tekee lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös paperisella hakemuskaavakkeella, jonka voi tulostaa täytettäväksi tästä. Hakemuskaavakkeita on saatavilla myös varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Paperihakemukset tulee palauttaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon, postiosoite Marjoniementie 1, 86800 PYHÄSALMI.
Tarvittaessa toimitettua hakemusta voi tarkentaa tai täydentää (hakemuksen täydentävät liitteet) ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
Tilapäistä hoitoa voi hakea ainoastan paperisella hakemuskaavakkeella.

Hakemuksen käsittely varhaiskasvatuksen palvelutoimisossa 
Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhteistyössä huoltajan kanssa tarjolla olevista varhaiskasvatusikäisten palvelujen vaihtoehdoista neuvotellen. Varhaiskasvatuksen palveluohajuksesta ollaan yhteydessä hakemuksen jättäneeseen huoltajaan,
kun hakemus on  saapunut varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
Vuorohoitopaikkaa järjesteltäessä huoltajilta voidaan tarvittaessa pyytää selvitystä varhaiskasvatuksen järjestämiseksi huoltajien vuorotyöstä tai opiskelusta johtuen.
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa kartoitetaan sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat, ja sijoittelussa huomioidaan perheen hoitopaikkaa koskeva toiveet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa neuvotellen.
Hakemuksen perumisesta on hakijan ilmoitettava varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Mikäli hoidon aloitusajankohta muuttuu/siirtyy, on hakijan peruttava aiemmin toimitettu hakemus ja tehtävä uusi hakemus. 
Palvelun järjestäjälle säädetty hakemuksen käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen.  

Päätökset ja paikan vastaanottaminen
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemasta päivästä alkaen toistaiseksi tai määräajaksi, kuitenkin enintään esiopetuksen alkuun saakka. Esiopetusaikaa koskevasta varhaiskasvatuksesta tehdään erillinen päätös.
Tiedot rekisteröidään kunnan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään, ja siirretään varhaiskasvatuslain mukaisesti kansalliseen tietovaranto Vardaan.
Varhaiskasvatuksen järjetämisestä tehdään palvelupäätös, joka lähetetään molemmille huoltajille kirjallisesti.
Toiselta paikkakunnalta muuttava perhe saa palvelupäätöksen, kun perheellä on kotiosoite Pyhäjärvellä.
Lapsen huoltajat voivat perua lapsensa hoitopaikan muutostietolomakkeella. Paperisia muutoslomakkeita on saatavana varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Muutoslomake palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa 
Lapsella ja hänen huoltajallaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen hoitosuhteen alusta lähtien. Sijoituspäätökset tehdään hyvissä ajoin, jotta perheillä on mahdollisuus riittävään tutustumisjaksoon ennen hoidon alkamista.
Lapsen  tulevan hoitopaikan henkilöstö tukee sekä lasta että hänen perhettään varhaiskasvatuksen alkaessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä. Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, sovi lapsesi hoitopaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

Muutokset varhaiskasvatuksen tarpeessa  
Hoitosuhteen kestäessä lapsella voi olla ajallisesti perättäisiä hoitosopimuksia ilman, että hoitosuhde katkeaa. Huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatuksen järjestämiseen vaikuttavat muutokset kirjallisesti lapsensa varhaiskasvatuspaikkaan, ja lapselle tehdään hoitopaikassa uusi hoitosopimus.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto
Kun lapsella on paikka varhaiskasvatuksessa, ja lapsen huoltaja haluaa hakea siirtoa toiseen hoitopaikkaan, haetaan siirtoa paperisella siirtolomakkeella. Siirtohakemus palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hakemuksiin perustuvia siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Useimmiten siirrot toteutetaan elokuussa varhaiskasvatuksen toimintavuoden alusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
Kun lapsi ei enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa, huoltaja ilmoitaa mistä alkaen lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta.Tällöin huoltajan tulee toimittaa kirjallinen irtisanomisilmoitus. Lomake: Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (pdf). Ilmoitus palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.
Paikan irtisanominen lopettaa  voimassa olevan hoitosuhteen, ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdolliset aikaisemmin jätetyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat.
Määräaikaiseksi vahvistettu hoitosuhde päättyy päätöksen määräpäivänä.
Lapsen hoitoaikojen varaukset (hoitoajat/poissaolot) hoitopaikkaan ilmoitetaan Päikkyyn vain hoitosuhteen päättymiseen saakka.

Mikäli lapselle tarvitaan myöhemmin hoitosuhteen päättymisen jälkeen uudelleen varhaiskasvatuspaikkaa, on tehtävä uusi hakemus.

Huom! KELA:sta haettavaa lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu. 

Henkilötietojen käsittely
Varhaiskasvatuksen ohjaaja  toimii varhaiskasvatuksen henkilörekisterin vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Vaatimuksen voi esittää varhaiskasvatuksen henkilörekisterin vastuuhenkilölle.
.

Tietosuojaseloste