Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatusmaksuja peritään päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olevista lapsista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa on määritetty maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät ja asiakasmaksujen suuruus.

Maksujen määäräytymisessä ja laskutuksessa noudateaan toimikautta, joka alkaa elokuun alussa ja päättyy seuraavana vuonna heinäkuun lopussa, esim. 1.8.2018-31.7.2019

Asiakaskohtaiset maksut vahvistetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti.
Kun asiakasmaksuja koskevassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, tarkistetaan asiakasmaksuja vastaavasti.

Asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Asiakaskohtaiset maksut määrätään toistaiseksi tai määräajaksi. Maksut tarkistetaan toimikausittain asiakaperheiltä tarkistettujen tulojen mukaisesti.
Varhaiskasvatusmaksulain mukaiset maksujen määräytymisperusteet ja laskutuskäytäntöjen esittely, Asiakasmaksuesite 1.8.2019 alkaen linkki

 Maksun suuruuteen vaikuttavat:

  • perheen koko
  • perheen tulot
  • varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä
  • hoitosopimuksessa varattu varhaiskasvatusaika (perheen palvelun tarve ilmoitetaan päivähoitohakemuksella tai muutostietolomakkeella)

Kuukausimaksu ja maksun periminen
Maksu peritään kuukausimaksuna asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksun määrittämiseksi huoltajat toimittavat  kirjallisen tuloselvityksen perheen tuloista ja liitteeksi tulotodistukset. Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus.
Tuloselvityslomake ja tuloselvitykseen huomioitavat tulotiedot tästä.
Lapsen hoitosuhteen alkaessa perheen tulee toimittaa tulotietonsa asiakasmaksun vahvistamista varten hoidon alettua viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.
Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, varhaiskasvatusmaksu määritellään korkeimman maksun mukaisesti. Korkeimman maksun voi myös hyväksyä ilman tulotositteita hoitoapaikkahakemuksen sähköisessä asioinnissa, jolloin maksuksi määrätään korkein maksu.
Maksu määrätään sen maksamisajakohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tulojen tai arvioitujen tulojen perusteella. Maksusta tehdään kirjallinen päätös, joka postitetaan hakijalle.
Maksut laskutetaan asiakasmaksulain ja maksupäätösten mukaisesti. Lasku muodostuu sivistyslautakunnan vahvistaman tuntiportaan ja huoltajien sähköiseen Päikky-järjestelmään kirjaamien hoitoaikavarausten ja mahdollisten muutosten ilmoittamisen perusteella.

Poissaolojen vaikutus hoitomaksuun
Jos lapsen hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan määrättyä kuukausimaksua pienempänä. Jos lapsi on jatkuvasti poissa ja säännönmukaisesti poissa hoidosta osan kalenterikuukautta, vahvistetaan hoitomaksuksi varattuun kuukausittaiseen hoitoaikaan suhteutettu (alempi) kuukausimaksu.Tilapäisten poissaolojen vaikutuksesta on tarkempia tietoja maksuesitteessä.

Maksun tarkistaminen ja oikaiseminen
Perhekohtaisten maksun määräytymisperusteiden muuttuessa tarkistetaan maksua huoltajan toimittaman kirjallisen selvityksen (muutostietolomake) mukaisesti seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli maksun muutostarve perustuu muuttuneisiin tulotietoinin, toimitetaan muutostietolomakkeen lisäksi uusi tuloselvitys tulotositteineen.Muutostietolomake tästä. 
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut ilmoitusvelvollisen antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättämien tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä. Tarkempaa palveluohjausta saatavilla varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. 

Maksun maksaminen
Maksu maksetaan kerran kuukaudessa postitse kotiin lähetettävällä laskulla. Halutessaan asiakas voi tehdä oman pankkinsa kanssa sopimuksen maksun maksamisesta e-laskuna. Hoitosopimuksen mukaiset hoitoajat ja sopimuksen ylittävät ajat laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Eräpäivän jälkeen maksamattomista laskuista peritään viivästyskorkolain mukainen korko.
Erääntyneet asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.
 

Muuttuvat tulorajat ja maksujen tarkistus 1.8.2018 
Varhaiskasvatusmaksulain tulorajat muuttuvat  indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2018 alkaen. Asiakkaiden tulotiedot tarkistetaan ja maksut määritetään muuttuneiden tulorajojen mukaisesti. Enimmäismaksu on 289 €/kk.
Muuttuvia tulorajoja ja enimmäismaksua lukuunottamatta muut maksun määräytymisperusteet ovat entiset.

Perheen koko     Maksun           Maksuprosentti          Enimmäismaksun
henkilöä              tuloraja €/kk    tulosta                        tuloraja €/kk
      2                   2102                10,7                           4808
      3                   2713                10,7                           5419                         
      4                   3080                10,7                           5786
      5                   3447                10,7                           6153
      6                   3813                10,7                           6519

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi,on tulorajan korotus seuraavaita alaikäisistä lapsista 142 €/lapsi.

Mikäli asiakas on aiemmin suostunut korkeimman maksun perimiseen ja haluaa, että 1.8. alkaen maksu määrätään tulojen perusteella, tulee hänen ilmoittaa tästä 31.8.2018 mennessä päivähoidon asiakasmaksuihin ja annettava selvitys tuloistaan.
Uusien asiakkaiden tulee aina toimittaa tuloselvitykset maksun määräämiseksi tai suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun  hoidon aloittamista seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Mikäli tulotietoja ei toimiteta varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu.

Näin lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun:
(Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu

Esimerkkilaskelma viisi henkisen perheen yli 150 h/kk  maksuista:
nuorin lapsi                 (5500€ - 3447€) x 10,7 % = 220 €
toiseksi nuorin lapsi     220 € x 50 %                   = 110  €
seuraavat lapset          220 € x 20 %                   =   44  €

Asiointi varhaiskasvatuksen maksuasioissa: 
Tarkempia tietoja maksujen määräytymisperusteista
Tuloselvitykset/ilmoitukset muuttuneista maksuun vaikuttavista olosuhteista toimitetaan palvelutoimistoon
Maksupäätökset tekee varhaiskasvatuksen ohjaaja
Laskutusta koskevat tiedustelut

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto
Sirpa Lipponen
p. 044 445 7669
Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI