Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja tulotietojen toimittaminen

 • Asiakasmaksuja peritään kunnallisessa päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olevista lapsista 31.7.2020 saakka
   
 • Maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät ja enimmäismaksut on määritetty asiakasmaksulaissa (1503/2016)
   
 • Asiakaskohtaiset maksut vahvistetaan asiakasmaksuja koskevan lain ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti
   
 • Maksujen määräytymisessä noudatetaan toimikautta elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun
   


Asiakasmaksun suuruuten vaikuttavat tekijät

 • perheen koko
 • perheen tulot
 • varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä
 • hoitosopimuksessa varattu varhaiskasvatusaika (perheen palvelun tarve ilmoitetaan päivähoitohakemuksella tai muutostietolomakkeella)

Kuukausimaksu ja maksun periminen
Maksu peritään kuukausimaksuna asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksun määrittämiseksi huoltajat toimittavat  kirjallisen tuloselvityksen perheen tuloista ja liitteeksi tulotodistukset. Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus.
Tuloselvityslomake ja tuloselvitykseen huomioitavat tulotiedot tästä.

Lapsen hoitosuhteen alkaessa perheen tulee toimittaa tulotietonsa asiakasmaksun vahvistamista varten hoidon alettua viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.
Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, varhaiskasvatusmaksu määritellään korkeimman maksun mukaisesti. Korkeimman maksun voi myös hyväksyä ilman tulotositteita hoitoapaikkahakemuksen sähköisessä asioinnissa, jolloin maksuksi määrätään korkein maksu.
Maksu määrätään sen maksamisajakohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tulojen tai arvioitujen tulojen perusteella. Maksusta tehdään kirjallinen päätös, joka postitetaan hakijalle.
Maksut laskutetaan asiakasmaksulain ja maksupäätösten mukaisesti. Lasku muodostuu sivistyslautakunnan vahvistaman tuntiportaan ja huoltajien sähköiseen Päikky-järjestelmään kirjaamien hoitoaikavarausten ja mahdollisten muutosten ilmoittamisen perusteella.

Poissaolojen vaikutus hoitomaksuun
Jos lapsen hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan määrättyä kuukausimaksua pienempänä. Jos lapsi on jatkuvasti poissa ja säännönmukaisesti poissa hoidosta osan kalenterikuukautta, vahvistetaan hoitomaksuksi varattuun kuukausittaiseen hoitoaikaan suhteutettu (alempi) kuukausimaksu.Tilapäisten poissaolojen vaikutuksesta on tarkempia tietoja maksuesitteessä.

Maksun tarkistaminen ja oikaiseminen
Perhekohtaisten maksun määräytymisperusteiden muuttuessa tarkistetaan maksua huoltajan toimittaman kirjallisen selvityksen (muutostietolomake) mukaisesti seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli maksun muutostarve perustuu muuttuneisiin tulotietoinin, toimitetaan muutostietolomakkeen lisäksi uusi tuloselvitys tulotositteineen.Muutostietolomake tästä. 
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut ilmoitusvelvollisen antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Mikäli vanhemmille tulee tulojen menetystä koronaviruksen varotoimenpiteiden vuoksi, voi varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistuttaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Muutosilmoitus ja tiedot muuttuneista tuloista pyydetään toimittamaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättämien tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä. Tarkempaa palveluohjausta saatavilla varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. 

Maksun maksaminen
Maksu maksetaan kerran kuukaudessa postitse kotiin lähetettävällä laskulla. Halutessaan asiakas voi tehdä oman pankkinsa kanssa sopimuksen maksun maksamisesta e-laskuna. Hoitosopimuksen mukaiset hoitoajat ja sopimuksen ylittävät ajat laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Eräpäivän jälkeen maksamattomista laskuista peritään viivästyskorkolain mukainen korko.
Erääntyneet asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.
 

Tulorajat 
Varhaiskasvatuksen asiaksmaksut määritetään  ajalle 1.8.2018-31.7.2020 vahvistettujen tulorajojen mukaisesti.
Enimmäismaksu on 289 €/kk.

Perheen koko     Maksun           Maksuprosentti          Enimmäismaksun
henkilöä              tuloraja €/kk    tulosta                        tuloraja €/kk
      2                   2102                10,7                           4808
      3                   2713                10,7                           5419                         
      4                   3080                10,7                           5786
      5                   3447                10,7                           6153
      6                   3813                10,7                           6519

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi,on tulorajan korotus seuraavaita alaikäisistä lapsista 142 €/lapsi.

Näin lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun:
(Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu

Esimerkkilaskelma viisi henkisen perheen yli 150 h/kk  maksuista:
nuorin lapsi                 (5500€ - 3447€) x 10,7 % = 220 €
toiseksi nuorin lapsi     220 € x 50 %                   = 110  €
seuraavat lapset          220 € x 20 %                   =   44  €

 

Asiointi varhaiskasvatuksen maksuasioissa: 

Pyhäjärven kaupunki ottaa tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) mukaisesti 1.1.2020 alkaen käyttöön tulorekisterin.
Asiakasmaksuja määrättäessä tulorekisteriä käytetään tarvittaessa vain erityisestä syystä tai satunnaisesti tarkistusvälineenä.
Tulorekisterin käyttööotto ei poista asiakkaan velvollisuutta toimittaa tulotietojaan asiakasmaksun määrittelyä varten. 

Tarkempia tietoja maksujen määräytymisperusteista

Tuloselvitykset/ilmoitukset muuttuneista maksuun vaikuttavista olosuhteista toimitetaan palvelutoimistoon.

Maksupäätökset tekee varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Laskutusta koskevat tiedustelut

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto
Sirpa Lipponen
p. 044 445 7669
Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI