Olet täällä

MURTOMÄKI 2 TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE

YIT Suomi Oy suunnittelee noin 2 665 hehtaarin laajuista tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Murtomäen alueelle. Tavoit-teena on mahdollistaa enintään 17 kokonaiskorkeudeltaan enintään 280 metriä korkean tuulivoimalan rakentaminen. Tuulipuisto liitetään kantaverkkoon joko rakentamalla kaava-alueen rajalta noin 1–2 km pitkä maakaapeli pohjoiseen Elenian 110 kV voimajohtoon tai rakentamalla noin 25–30 km pituinen 110 tai 400 kV voimajohto Fingridin Haapa-järven Pysäysperän sähköasemalle.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan Maan-käyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen pe-rusteena. Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi YIT Suomi Oy:n Murtomäki 2 -tuulivoimahankkeen kaavoitusaloit-teen kokouksessaan 12.4.2021 § 93. Kaavoituksen vireilletulosta päätettiin Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 19.4.2021 § 19.
Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioi-daan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).
Hankkeesta vastaava on toimittanut kunnalle suunnitelman siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan (MRA 30a §). Suunnitelma on liitetty osaksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (MRL 63 §, MRA 30a §).
MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suun-nitelma, on nähtävillä kuulemista varten 19.1. – 18.2.2022 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internet-sivuilla:
• Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastoissa
• Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pyhajarvi.fi/fi/kaavamuutokset
• Ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/murtomaki2tuulivoimayva
Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 20.1.2022 klo 18. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellä mainituista internetosoitteista.
Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 18.2.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.
Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä (MRA 30a §).
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjär-ven kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle (MRA 30a §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövai-kutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/murtomaki2tuulivoimayva
Päiväys: 
Ti 18.01.2022 - La 19.02.2022