You are here

Itämäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin länsiosaan, Itämäen alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista ja hankealue kattaa noin 3 800 hehtaarin laajuisen pinta-alan. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja kolmesta tarkasteltavasta vaihtoehtoisesta sähkönsiirtoreitistä tuulipuiston ja Haapajärven Pysäysperän sähköaseman välisellä reitillä. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon vuonna 2022 valmistuvan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta.  Tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja niin kutsuttu VE 0, eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Tuulivoimahanke kokonaisuutena edellyttää YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Kaava-YVA-yhteismenettelyssä sovelletaan YVA-lain 5 §:ää. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Pyhäjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksen 29.6.2020 kokouksessaan, khall 29.6.2020 §148. Kaupunginhallitus on tämän jälkeen päättänyt 17.8.20 kokouksessaan vireille tulosta, 17.8.2020 khall §172.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää suunnitelman hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnista on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 6.10-6.11.2021 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 12.10.2021 klo 17-20. Tilaisuus järjestetään niin, että sitä on mahdollista seurata suorana lähetyksenä etäyhteydellä tai osallistuen paikan päällä Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuuden seuraamislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille  https://www.facebook.com/pyhajarvenkaupunki sekä hankkeen YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle www.ymparisto.fi/itamakituulivoimapuistoYVA .

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen kaavoituksen projektipäällikkö Ville Ahvikolle sähköpostiosoitteeseen ville.ahvikko@fcg.fi .  

Asiakirjasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 6.11.2021 joko sähköisesti pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai osoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26 86800 Pyhäsalmi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjärven kaupunki toimittaa mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/itamakituulivoimapuistoYVA .

Lisätietoja antavat:

 

Päiväys: 
Wed 06.10.2021 to Sun 07.11.2021